SE Conmat

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije. S sredstvi evropske kohezijske politike se sofinancira 20 % upravičenih stroškov operacije.

Upravičenec:

CONMAT TRGOVINA d.o.o., Miklavčeva ulica 7, 2000 Maribor

Posredniško telo:

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo,
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.

Namen operacije:

Nakup in vgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW, dodatno instalirana moč za proizvodnjo električne energije [MW]: 0,1766.

Glavni cilji operacije:

- povečati delež uporabe obnovljivih virov energije,
- zmanjšati emisije CO2.

Povezava na spletno stran EU skladi:

http://www.eu-skladi.si/